توضیحات مهندس سید مهدی موسوی در رابطه با مراحل ساخت دستگاه کمک تنفسی شرکت دانش‌بنیان مپسام.

دستگاهی که ماه گذشته توسط شرکت مرسدس بنزساخته شد و موفق به بازگرداندن نفس خیلی از بیماران کرونایی شد.

و با تلاش مهندسین شرکت دانش‌بنیان مپسام این محصول، در داخل کشور تولید گردیده‌است.