فرصت های شغلی

جذب نیرو

WhatsApp Image 2021-01-19 at 11.15.18
شرکت دانش بنیان مپسام

«مپسام» نماینده زیست بوم صنعتی برای فعالیت نخبگان در فضای علم و فناوری کشور است