شرکت دانش بنیان مپسام

«مپسام» نماینده زیست بوم صنعتی برای فعالیت نخبگان در فضای علم و فناوری کشور است